Vacancies

Nantou County, Ying Pei Junior High School 

Yilan County County, Cheng-Gong Elementary School 

Ping Tung County, Kenting Elementary School

Yi Lan County, Cheng-Gong Elementary School

Yi Lan County County, Dongxing Elementary School   

Lien Chiang County, Jie-Shou Junior High & Elementary School

Lien Chiang County, Ren Ai Elementary School

Aspiring FETs

Welcome to Taiwan teaching

Get Started